Open the menu.  Algemene voorwaarden Hunkemöller International B.V.


Inhoudsopgave:

        Artikel 1 - Definities
        Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
        Artikel 3 - Toepasselijkheid
        Artikel 4 - Het aanbod
        Artikel 5 - De overeenkomst
        Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 
        Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
        Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
        Artikel 9 - De prijs
       Artikel 10 - Conformiteit en garantie
       Artikel 11 - Levering en uitvoering
       Artikel 12 - Betaling
       Artikel 13 - Klachtenregeling
       Artikel 14 - Gebruik persoonsgegevens 
       Artikel 15 - Geschillen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Hunkemöller International B.V. (hierna ook te noemen “Hunkemöller”): de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: (hierna ook te noemen “u”) de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hunkemöller;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hunkemöller georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Hunkemöller gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Hunkemöller in staat stelt om informatie die aan u persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hunkemöller International B.V.
Handelend onder de naam/namen:
Hunkemöller International B.V.

Vestigingsadres: 
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum
Nederland

Telefoonnummer: +31 35 646 5412 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 20.00 uur

E-mailadres: klantenservice@hunkemoller.com

KvK-nummer: 64665054
Btw-nummer: NL 85.57.68.800 B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hunkemöller en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hunkemöller en u. Indien u jonger bent dan 18 jaar moeten uw ouders/voogd instemmen met de aankopen.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u kenbaar gemaakt op de website van Hunkemöller.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Hunkemöller behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de nieuwe algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten en niet eerder van toepassing zullen zijn dan na publicatie door Hunkemöller op deze website.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Hunkemöller gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hunkemöller niet.

3. Elk aanbod bevat de hierna volgende informatie, zodat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen; • de eventuele kosten van aflevering; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor u te raadplegen is; • de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop u deze kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hunkemöller onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hunkemöller passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zal Hunkemöller daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Hunkemöller zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van Hunkemöller te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van Hunkemöller waar u met klachten terecht kunt; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hunkemöller deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

5. Indien Hunkemöller zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hunkemöller International B.V. Liebergerweg 28, 1221 JS Hilversum, Nederland, Telefoonnummer: +31 35 646 5412, Email: klantenservice@hunkemoller.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Gratis retourneren kunt u door de retoursticker over de orginele sticker op het pakket te plakken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet met betrekking tot de volgende overeenkomsten:
• Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis   
  van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
• Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de
  verzegeling na de levering is verbroken.

 


Bijlage I: Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Hunkemöller International B.V.
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum
Nederland

E-mailadres: klantenservice@hunkemoller.com


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*                [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Naam consumenten(en)

Adres consument(en)

 

 Handtekening consument(en)  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
** Printversie


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, kunt u gratis retourneren door de retoursticker over de orginele sticker op het pakket te plakken.

2. Zo snel mogelijk doch binnen 14 dagen na ontbinding krijg je alles wat je hebt betaald, inclusief bezorg- en/of eventueel retourkosten, terugbetaald op je rekening. Als je een deel van de bestelling terugstuurt, krijg je alleen dat deel teruggestort


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, zal dit door Hunkemöller duidelijk in het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld.


Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Hunkemöller staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Hunkemöller, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Hunkemöller jegens Hunkemöller kunt doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Hunkemöller zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Hunkemöller kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hunkemöller geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hunkemöller het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij Hunkemöller.


Artikel 12 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door u verschuldigde bedragen eerst te worden voldaan middels creditcard of online bankoverschrijving alvorens de bestellingen door Hunkemöller worden geaccepteerd.

2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hunkemöller te melden.


Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Hunkemöller beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, zoals vermeld op de website.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Hunkemöller, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. De contactgegevens staan vermeld op de website en onder artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

3. De bij klantenservice@hunkemoller.com ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hunkemöller binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 14 – Gebruik persoonsgegevens

1. Hunkemöller zal de persoonsgegevens die u aan haar ter beschikking heeft gesteld in het kader van de transactie, uitsluitend gebruiken ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst. Hunkemöller zal, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken dan voor het doel zoals hiervoor bepaald of voor het doen van vergelijkbare aanbiedingen.


Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Hunkemöller en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG). Eventuele geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank van te Amsterdam.

 

 

 

.  Algemene voorwaarden Hunkemöller Membercard


A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Hunkemöller:

de besloten vennootschap Hunkemöller International Liebergerweg 28, te (1221 JS) Hilversum;

Membercard:

de kaart die Hunkemöller verstrekt in het kader van het Membercard Programma;

Hunkemöller Member:

de houder van de Membercard;

Membercard Programma:

het door Hunkemöller ontwikkelde loyaltyprogramma waarbij klanten van Hunkemöller onder andere met behulp van een Membercard kunnen sparen voor een kortingsbedrag.;

Membercard Klantenservice:

de ten behoeve van het Membercard

 

Winkel(s):

Programma ingerichte klantenservice; filialen en webshop van Hunkemöller in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.


B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercard Programma van Hunkemöller. Het Membercard Programma bestaat in de volgende landen waar winkels en webshop van Hunkemöller gevestigd zijn: België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje Zweden, Engeland, Finland, Italië, Kroatië, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.


C. Aanschaf en Activatie Membercard

1. Wanneer de Hunkemöller Member in de Winkel een kaart heeft gekocht en zich geregistreerd heeft via de kassa of het aanmeldingsformulier, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar profiel af te maken. In de opvolgende welkomst e-mail ontvangt de Hunkemöller Member digitaal de welkomstvouchers. Als de Hunkemöller Member zich registreert vanuit de landen waar enkel een webshop bestaat, ontvangt de Hunkemöller Member 10% welkomstkorting voor in de webshop.  
2. Sinds 15 februari 2012 is het ook mogelijk om in Nederland en Duitsland een Membercard via de APP te verkrijgen. Deze Membercard via de APP is gratis en digitaal. Het Membercard nummer staat op de APP vermeld in een QR code. De aanmelding van het Membercard programma geschiedt op dezelfde wijze als een fysieke kaart. Ook kan het gespaard aantal Passion Points worden opgezocht in de APP. De APP bevat een kortingscoupon voor de klant.  
3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de Hunkemöller Member deel aan het Membercard Programma, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.  
4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een Hunkemöller Member de volgende voordelen: exclusieve online Welcome Gifts of 10% korting op de online collectie, afhankelijk van de manier van registreren, sparen voor extra korting om je credits, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailings met trends en special offers (indien gewenst), persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijk account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem. De Membercard bestaat uit een kaarthouder met 3 (drie) welkomstvouchers: vijf Euro (€ 5)  korting op de volgende aankoop, 15% korting op nightwear en een maatservice kaartje. Deze vouchers zijn 3 (drie) maanden geldig; vanaf het moment van aanschaf van de Membercard.  
5. Deelname aan het Membercard Programma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Het Membercard programma geldt enkel in deze landen.  


D. Gebruik

1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de Hunkemöller Member gebruik maken van zijn/haar Membercard.  
2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Hunkemöller.1 (één) e-mail adres per kaart is slechts mogelijk.  


E. Spaarsysteem

1. Met een geldige, geregistreerde Membercard spaart de Hunkemöller Member voor Passion Points. Elke bestede tien eurocent (€0,10) is een Passion Point waard. Bij een totaal aan 500 gespaarde Passion Points, ontvangt de  Hunkemöller Member een kortingstegoed van vijf euro (€ 5*). Voor 500 Passion Points dient men vijftig euro (€50) te hebben besteed binnen een jaar. Deze vijftig euro (€50) hoeft niet in een keer besteed te worden, het gaat om het totale bedrag aan aankopen binnen één jaar (vanaf ingangsdatum Membercard).  
2. Alle aankopen bij de Winkels tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Hunkemöller cadeaubonnen, en bepaalde speciale aanbiedingen (zie G.1)). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de Hunkemöller Member betaalde bedrag.  
3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden bijgehouden op vertoon van een geldige Membercard.  
4. Op het moment dat de 500 Passion Points zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed. De Hunkemöller Member heeft recht op een korting van vijf euro (€ 5*) en wordt hierover per e-mail en/of via de kassabon bericht. Deze korting is 3 maand geldig.  
5. De Hunkemöller Member heeft na datum aanschaf van de Membercard maximaal 1 jaar de tijd om vijftig euro te besteden als bedoeld in artikel E2. Na dit jaar vervallen de tot dat moment geregistreerde bestedingen onder de vijftig euro (€ 50), of eerder ingeval van beëindiging van (deelname aan) het Membercard Programma als bedoeld onder I. of J.  
6. Een Passion Points saldo van 1 tot 499 kan worden verzilverd voor verschillende vouchers in de app (release datum van de app: na 20-03-2017). Deze vouchers zijn te vinden in het Membercard gedeelte van de app. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op een artikel naar keuze. Deze voucher is in te verzilveren voor bijvoorbeeld 200 Passion Points, in de winkel of in de app. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de Passion Points automatisch van het saldo van de klant afgetrokken. Wanneer de klant het product retourneert worden deze punten niet teruggestort op het account van de klant. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Hunkemöller app of in de winkel. De voucher kan eenmalig worden verzilverd en is voor 15 minuten geldig. Na deze 15 minuten kan de voucher opnieuw worden gekocht en ontvangt de klant een nieuwe online code of QR code voor in de winkel. Hunkemöller behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
7. Bij een volledige registratie ontvangt een klant 100 Passion Points. De klant dient de volgende velden in de registratie in te vullen om de punten te ontvangen: voornaam, achternaam, e-mailadres, land, membercardnummer (wanneer van toepassing), geboortedatum, geslacht, bhmaat, slipmaat, 1 Sexy Shape en 1 Favourite Fit. Bij een gedeeltelijke registratie kan de klant dit later nog afronden om alsnog 100 Passion Points te kunnen verdienen. De registratie kan worden gedaan via de website, de app of in de winkel.
8. Passion Points kunnen ook gespaard worden anders dan aankopen in de winkels, online of in de app. In dat geval beloont het Membercardprogramma de Hunkemöller Member met extra Passion Points. Indien de Hunkemöller Member deelneemt op Hunkemöller Facebook, de Webshop of via e-mail. De beloning is variabel en wordt opgenomen in de actievoorwaarden. Aan het sparen van punten via Facebook is een maximum verbonden van 100 Passion Points per kalendermaand. De Hunkemöller Member ontvangt alleen punten voor iedere like en/of reactie op een Hunkemöller post die openbaar is en tevens tot de 5 laatst geplaatste berichten hoort.
9. Een aantal keer per jaar geeft Hunkemöller extra Passion Points weg bij speciaal daarvoor uitgekozen artikelen, gelegenheden en situaties. Alleen Hunkemöller kan bepalen wat deze zijn en geeft dit duidelijk herkenbaar aan door gebruik te maken van het Passion Points logo en aanduiding van te verdienen extra Passion Points. Bij het retourneren of ruilen van met Passion Points aangekochte artikelen, krijgt de Hunkemöller Member de betreffende Passion Points weer bijgeschreven op de Membercard. Er kan alleen geretourneerd of geruild worden volgens de in de betreffende Winkel geldende regels en op vertoon van de kassabon.


F. Inwisselen van gespaard kortingstegoed

1. Met een geldige en geregistreerde Membercard kan het kortingstegoed enkel worden verzilverd in de Winkels,Online en in de App.  
2. De bestedingen (spaaroverzicht) en het kortingstegoed van de Hunkemöller Member kan door laatstgenoemde worden geraadpleegd
op www.hunkemoller.be of in de App. Het is ook mogelijk het kortingstegoed en de bestedingen op te vragen in de Winkels.
3. Het door de Hunkemöller Member gespaarde kortingstegoed kan niet worden uitgekeerd in contant geld. Het door de Hunkemöller Member aan te wenden kortingstegoed kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor dit kortingstegoed wordt aangewend.  
4. Gespaard kortingstegoed kan niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen zoals de Hunkemöller Lingeriecard. Vermaak- en verzendkosten kunnen niet met een gespaard kortingstegoed betaald worden. Omdat protheses en prothese bh’s niet tot de standaard Hunkemöller collectie behoren, tellen deze aankopen niet mee voor het spaarsaldo op de Membercard.  


G. Speciale aanbiedingen & Wheel of Passion (hierna “de Actie”)

1. Een geregistreerde Hunkemöller Member kan gebruik maken van speciale aanbiedingen van Hunkemöller. Deze aanbiedingen worden door Hunkemöller samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
2. Wheel of Passion wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van My Hunkemöller via de laatste versie van de Hunkemöller app (releasedatum: na 20-03-2017).
3. Om kans te maken op een van de prijzen, dient de deelnemer een geregistreerde Member te zijn van My Hunkemöller.
4. Deze functie in de Hunkemöller app is niet constant bereikbaar en zal aan en uit worden gezet door Hunkemöller tijdens bepaalde campagnes in 2017.
5. Members kunnen meedoen via de app door onderaan in de navigatiebalk op “meer” te klikken en daarna te klikken op “Wheel of Passion” om deze te openen.
6. De Member kan meedoen aan de Actie door virtueel aan het rad te draaien, hierna zal automatisch een prijs of geen prijs tevoorschijn komen.
7. De Member kan in de betreffende periode maximaal 1 keer per 24 uur meespelen met The Wheel of Passion. Er wordt vooraf een bepaald aantal prijzen in een poule geplaatst, waardoor de win kans voor elke individuele speler wordt bepaald. Deze kan door Hunkemöller ten alle tijden worden gewijzigd. Wanneer de prijs poule op is, wordt er door Hunkemöller beslist of er een nieuwe prijs poule wordt aangemaakt of dat de functie in de app uit wordt geschakeld.
8. Er kunnen verschillende soorten prijzen worden gewonnen. Dit kan ook verschillen per land en taal die de Member heeft geselecteerd in de app. In totaal zullen er in deze campagne 70.203 prijzen worden weggegeven verdeeld over alle deelnemende landen; Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en Zweden. Iedere Member die meedoet aan de Actie heeft dezelfde win kans van 10%.
8. De prijzen van de huidige campagne zijn;
Passion Points: wanneer de Member meedoet aan de Actie kan hij/zij kans maken op 3.333, 333, 33 of 13 Passion Points. Deze worden automatisch binnen 24 uur toegevoegd aan het Membercard-account van de klant. Passion Points zijn 12 maanden geldig. Wanneer de Member 500 Passion Points heeft gespaard worden deze automatisch omgezet naar een €5 kortingstegoed. Dit wordt ook automatisch gedaan binnen de 24 uur dat de Passion Points zijn bijgeschreven. Het kortingstegoed is 3 maanden geldig vanaf deze datum. Alle Passion Points onder een aantal van 499 kunnen worden gebruikt voor rewards in de app.
Fysieke prijzen: wanneer de Member meedoet aan de Actie kan hij/zij kans maken op een fysieke prijs: een cadeaukaart t.w.v. €100, een cadeaukaart t.w.v. €50 en een cadeaukaart t.w.v. €25. Als de Member een van deze prijzen wint, wordt er automatisch een bericht getriggered en verstuurd naar de app inbox van de gebruiker. Hierin zal worden gevraagd om contactgegevens te delen met Hunkemöller om de prijs naar toe te sturen. De winnaar heeft 5 werkdagen de tijd om te reageren op het bericht, hierna vervalt het recht van de Member om de prijs te claimen.
9. Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers, aangeleverd door de Member zelf, aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie. Deze persoonsgegevens worden enkel voor dit doel opgeslagen en later verwijderd.
10. De prijswinnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.
11. Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
12. Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
13. Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
14. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.
15. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
16. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum maart 2017.


H. Wijzigingen

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen te allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.  
2. Hunkemöller behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed dat per besteedde vijftig euro (€50) aan de Hunkemöller Member wordt toegekend.  
3. Hunkemöller Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.hunkemoller.be over wijzigingen geïnformeerd.  
4. Indien de Hunkemöller Member de bij Hunkemöller in het kader van het Membercard Programma bekende gegevens wenst te wijzigen, aanvullen of verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.hunkemoller.be. Indien de Hunkemöller Member alle persoonsgegevens verwijdert, is het niet mogelijk om het kortingstegoed in te wisselen.  


I. Beëindiging deelname

1. Hunkemöller Members kunnen hun deelname aan het Membercard Programma op ieder moment beëindigen.  
2. Om deelname aan het Membercard Programma te beëindigen dient de Hunkemöller Member naar www.hunkemoller.be en naar de pagina “afmelden” te gaan.  
3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de Hunkemöller Member voor beëindiging aan te wenden voor korting op de producten. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.  
4. Hunkemöller is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als Hunkemöller Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Hunkemöller en/of haar Winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren.  


J. Beëindiging programma

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor het Membercard Programma te allen tijde te beëindigen. De Hunkemöller Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de Hunkemöller Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of worden ingewisseld.


K. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de Hunkemöller Member Hunkemöller hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Hunkemöller hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Membercard zal doen toekomen. Voor een nieuwe Membercard belt u het volgende nummer: +31 (0) 35 6465412 (klantenservice in Hilversum) of u kunt een Hunkemöller winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard.  
2. Tot het moment van ontvangst van de nieuwe Membercard kan je het kortingstegoed blijven sparen onder vermelding van postcode en adres bij de aankoop van het (de) betreffende product(en). Dit kortingstegoed wordt geboekt op de nieuwe Membercard.  


L. Privacy

1. In het kader van het Membercard Programma worden de door de Hunkemöller Member op het registratiescherm ingevulde (persoons) gegevens verwerkt. Deze     verwerking vindt plaats om (wijzigingen in) de aanvraag voor en vragen over de Membercard correct te kunnen afhandelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens     gebruikt om, indien zij dat hebben aangegeven, de Hunkemöller Members te informeren over aanbiedingen, producten en acties van Hunkemöller en/of (één van) aan     haar gelieerde ondernemingen. Indien de Hunkemöller Member alsnog geen prijs stelt op deze informatie kan hij/zij dit doorgeven via zijn/haar account op     www.hunkemoller.be. Tenslotte worden de aankoopgegevens van de Hunkemöller Members bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van analyses     door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens. Hierdoor kan Hunkemöller de collecties en aanbiedingen optimaliseren waardoor deze beter is     afgestemd op de wensen van de Hunkemöller Member.
2. De onder 1. bedoelde persoonsregistratie is bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt bij Hunkemöller ter inzage. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming     Persoonsgegevens is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de Membercard noodzakelijk is.
3. De Hunkemöller Member heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt u aan: Hunkemöller Int., Membercard Klantenservice, Antwoordnummer 1085, 1200 WB  Hilversum, Nederland.
4. Zie ook onze privacyverklaring.

 

Country (EN)     Servicenummer

Austria                 0800-102306
Belgium               0800-39038
Croatia                 8009602
Czech republic     800701587
Denmark              80251286
Finland                 0800-177711
France                  0800-940607
Italy                      0800-123568
Luxembourg         8002 6454
Netherlands         088-2255888
Poland                  8001124513
Portugal                800787778
Slovenia               80080324
Spain                    900 828982
Sweden                020 796151
UK                        0800-3680351


M. Aansprakelijkheid

1. Hunkemöller is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Hunkemöller Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus     inwisselen van een kortingstegoed.


N. Overige bepalingen


1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de
    gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
2. Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercard Programma.
3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Versie: 22-03-2017